Student Alerts of Today and Yesterday

Graphic Design Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Naveed KhanMustaqeem KhanP
Zia Ur RahmanHabib Ur RahmanP
Masood ShahZulifat ShahP

Graphic Design Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Farid AhmadZaminP
Sami KhanSaeed GulP

MS WORD Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Khalfan AhmadSaid Kamal ShahP
KamranZahir ShahP
Alif DinAlaud DinP

C # Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Rahat Ullah ShahImdad UllahP

Intercom Book-3 Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Muhammad Mehran KhanMuhammad SaleemA
Aziz Ur RahmanGhulam MuhammadP
Hazrat Bilal AhmadMuhammad GhaniP
Talha RahmanAli RahmanA
Zuhaib HasanMuhammad AbrarA
Dawood KhanAmir RahmanA
Waqas ShahBadshah SaidA
Fazal HakeemGul SherP
Naveed AhmadGul TajA
Bashir AhmadMasam KhanA

Intercom Book-3 Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Lakhkar KhanIqbal Ud DinA
Badar MuhammadYar MuhammadP

Office Automation Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Rahim UllahHidyat UllahA
Muhammad IslamMumtaz AliP
Salman FarsiAhmad Ullah KhanA
Aimal KhanTariq Amin KhanP
Muhammad TalhaMukhtiar MuhammadA
Shakeel AhmadZardullahA
Muhammad SaqibMuhammad FaiqA

MS-Office Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Naveed KhanMustaqeem KhanP
Zia Ur RahmanHabib Ur RahmanP
Masood ShahZulifat ShahP

MS-Office Attendance Detail

Student NameFather NameStatus
Farid AhmadZaminP
Sami KhanSaeed GulL